Google+

giovedì 12 ottobre 2017

I succi di Paliemmu (da Rusulè di purci e di surci)


Trasinu rintra e si manciano a pasta ru to piatto
Ti lassanu riunu.
Chisti un sunnu succi ca si fannu i fatti sua.
Chisti sunnu succi ca ti lievano a vita.
N’anticchia sta jurnata e n’anticchia rumani.
Sunnu allafannati.
Hanno  panze senza funnu.
Manciano senza arrisiettu.

'mPaliemmu i succi c’hannu sempre statu, ma no cu ceitti scagghiuna.
Chisti chi scagghiuna sviluppati si sono foimmati ora.
Succi ca nun hannu cchiù i scuali vasci, sunnu succi cu titolo.
A scuola si insignano comu hannu a futtiri i cristiani.
E si specializzano, ricinu iddi.
Ci su chiddri ca nni capisciunu assai ri banchi, ri liggi. 
Sanno a gazzetta ufficiali a memoria.

da Collettivo AAS x S. Rosalia