Google+

lunedì 21 dicembre 2015

Cinico Natale - 'u tronu


A vigilia di natali i cinque figli che gli portò suo marito stavano sguazzando nella canaletta – due li aveva fatti con Carmelina ‘a pallunara, uno con Flavia ‘a sciancata e l’autri dui con Filippa ‘a culuna, tutt’e tre la sera passiavanu sutta a luna, a mari; e Masu se ne stava a la taverna e taliava i picciriddi; ma quannu si addunò che pi crisciri ci vulia tempu e pani li purtò a so mugghieri, Rusulia a scunsulata.
La mattina idda prima s’arraggiò, poi i taliò e ci vinni na pinsata (ca qualchi cosa ci avia a guadagnari ri stu mircatu, ‘nca pi Natali u rialu Masu ci l’avia a fari): a chiù dannuzza a purtò ai nivuri chi picciuli, e l’autri dui i ‘ngrizzò cu Rusulino o parcheggio ru Simpli – ca murbusi comu su, pi festi ri natali attiranu i matri chi vannu a fari spisi. Questa fu la pensata di Rusulia chi vulia sbarazzari a casa e fari i sirbizza, che Natali megghiu ittari anticchiar’acqua ‘na cunnutta; ‘na scupata l’avia a dari, e quattru tavuluna l’avia a mettiri  che la so casa era comu la taverna di Culicchiu).
U zu Vanni quella mattina s’arruspigghio all’una e chiesi ri manciari; Rusulia ci retti broru quariato ri surci (ca sulu chiddu pottia rrimiddiari, chi l’ossu u vosi u cani e a carni sa manciò Simuni, so cugnatu u scimunitu – iddu manciava senza sapiri chi mittieva sutta i denti e ’nun si lamintava commu a Masu) .
Finiti li surbizza Rusulia si misi na vesta nova ‘nca a pigghiò nnò cassonetto a sira prima e aspittò a Masu, ma iddu s’addumisciu a la taverna di la Cala, i picciriddi arristaru fora e idda si curcò ca iera jorno.
Natali arrivo ma nuddu u vitti, sulu u zu Vanni ci retti cuntu c’un tronu ca si sintiu finu a Catina.


Rosa La Camera