Google+

venerdì 21 luglio 2017

Pucci e succi

(work in progress)


N’assaittaru.
Ni stanno infrariciennu i carni.
‘Un aviemu paci.
N’assaittaru i pucci.
Ca nuatri pinsavamu ca i succi si stanno nni so tani.
Iddi nni so tani.
E nuatri nte nostri casi.
Nuddu c’avia pinsatu ca i succi hanno i pucci.
E i pucci s’infilano puru ca i puorti ri casi sunnu chiusi.
Nni sintievamu tranquilli.
Pucci, succi e cristiani.
E nni vinni a tutti a rugna.
Rugna ca ammazza i cristiani.
I pucci ca si infilaru ri nuotti e nuotti.
Ri sutta a puorta.
Si  infilaru nte casi.
Puru ca i succi per non taliarli nni chiuievamu l’uocchi.
E uora semu infestati.

I succi ammiscano malatii, n’infittaru a tutti.


Giorgio D'Amato