Google+

venerdì 25 agosto 2017

Succi e pucci ra Baharia

Li  succi  nivuri  pigghiaru campu a Baharia, succi beddi pasciuti , ca parinu cunigghia, ca sunnu chini chini ri pucci ca un ti runanu risiettu ca t'arrusicanu li carni e t'infiettanu.
M'arricuardu  li beddi limiuna, chi ricchizza ca purtaru, ma li succi travagghiavanu "nsutta, e cuminciariu li "mbruagghi, cu scafazzu li succi si ficiru picciuli, senza scuttati cu sururi, ma sulu cu putiri! 
Io cuntu sulu chiddu  chi  pozzu sapiri, pi sintitu riri. 
Avievamu a bedda acqua ca scinneva ri Scillatu, e st'acqua scumpariu, un ci fù cchiù, nni fannu scinniri acqua  fitusa  e "nfistata  nne cannuala! 
Nna stu mientri succi e pucci  e "nziemmula si inchievanu i portafuagghi , e s'accattavanu i palazzi. 
A prupuasitu ri palazzi, c'eranu i custrutturi ca  stavanu pigghiannu u vuolu, e custruivanu,  senza  taliari  unni, abbasta ca isavanu palazzi e facevanu picciuli iddi e manciavanu puru tutti i succi ca eranu "nfistati ri pucci. 
Lu stratuneddu era chinu ri beddi putii: abbigliamenti, scarpi, elettrodomestici.
Si ci passati uora c'è a spilunca, picca putii, e  negozi chiusi. Picchì? 
Picchì i succi e i pucci un si putevanu scutulari ri "ncuoddu e chiuieru, c'avevanu a fari? 
Trasievanu e si pigghiavanu u to piattu pi malantrinaria, o ti mittevanu u biduni ri binzina e t'abbruciavanu a saracina  pi fariti scantari, allura tu dicirievi: megghiu ca chiuiu, picchì io un li pozzu campari.
Succi ra Baharia, succi ri Paliermu, ri Villabati, ri Castiddazzu, e succi stranieri ca vennu ri paisi luntani. 
Santa Rusulia picchì un l'acciunchi prima ca "nfettanu i nostri paisi, ca purtanu un sulu succi ma puru pucci c'arrusicaru tuttu u paisi, un si nni po cchiù ri sta vita, un si po accittari ca surciazzi e pucci mancianu e hannu panza china e i figghi nuostr sunnu a fari i cammarieri all'estero, luntanu ri famigghi. 
Santa Rusulia vui c'aviti a pinsari, sta pesti ri nostri paisi aviti alluntanari!        

Pina  Tomasello