Google+

venerdì 25 maggio 2018

TISTAMENTO OLOCRAFICO della signora Rosa Uccello




Io suttascritta Uccello Rosa, nascivi a Partinico (a data nun ci a mettu ca u Nutaru ca leggi u tistamento pò pinsari ca  quannu scrissi stì cosi macari era vecchia e nun ci stava ca testa).
Chiddu ca vogghiu diri è ca tutti hannu sempri vuluto a roba mia ma iu si prima nun moru cu cabbasiso ca ci lassu na’ spingula a nuddu!
A me maritu Asparino si quannu liggiti sta littra è ancora aggritta ci lassu lo sofrutto ri tutta a roba mia ma cu l’oblico di vinirimi a mettere i ciuri ‘ncapo u tabuto picchì mancu quannu ni ficimu ziti ri dintra mi purtò mai na’ pampina, macari di basilico ca ci facia a sarsa.
A me figghia Rosetta ci lassu a casa di Via Pisello, sarà ca sta carennu ‘terra, ma so maritu fa u muraturi e a pò puru aggiustari.
A mè figghiu Sarvatore, detto Turiddu, ci lassu u pezzu di terra in Contrada Pirtusu a partiri da u   stratuni finu o primo peri r’alivu. U sacciu ca stu terrenu è picca ma chistu c’è e chistu ci lassu.
All’avutru mè figghiu Sarvatore, detto Sarvuccio, ci lassu n’avutru pezzu di terra in Contrada Pirtusu a partiri da u terzu peri r’alivu fino o muru c’aggrizzò me maritu Asparino cu so’ cucino Micheli.  U sacciu ca st’avutru terrenu è picca ma chistu c’è e chistu ci lassu.
A casa di Via Cascavaddo unni stamu io e me maritu Asparino c’a lassu a tutti trì i me figghi Rosetta, Sarvatore detto Turiddu e Sarvatore detto Sarvuccio, cu l’oblico ri nun ghittari fuora ri rintra so patri Gasparino, ca ci lassai lo sofrutto e aspittare pi fallu nesciri di rintra sulu quannu  avi i peri ravanzi.  
Si muru vestuta ri rintra, prima c’attisu m’aviti a metteri a vesti ca mi cusivi  pu u matrimonio ri me figghia Rosetta, si chista vesta nun mi trase chiù lassatimi vestuta ri rintra ma vogghiu misu n’capo u cappotto nivuro buonu ca mi cusivi pi i nozzi r’argentu, ca un savi a ddire ca niscivi ri rintra  cu i peri ravanzi e malacommunita ‘nte robbe.
Si quannu muoru me maritu Aasparino è ancora aggritta ci raccummannu a i me’ figghi ri fallu manciari e biviri  na’ vuota o iuornu. Tantu mancia e bive picca. 
V’abbrazzu e vi benedicu a tutti seppuru tutti a turnu fustivu fitienti e curnuti assai cu mmia.
U postu r’unni scrissi e u iuornu ri quannu scrissi sunnu cabbasisi  miei)
Scrissi e basta.
                                                                         Uccello Rosa 

Laura Mancuso